Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van of met Autismeprikkels en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  *
 2. Bedrijfsomschrijving
  Autismeprikkels is een eenmanszaak die begeleiding, coaching advies en educatie biedt aan o.a. mensen met Autisme Spectrum Stoornis of ADHD en hun begeleiders.
  Autismeprikkels  is opgericht door SPJ Stultiens-Houben en gevestigd te Nederweert. Autismeprikkels is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64910326.
  *
 3. Definities
  a. Opdrachtnemer: Autismeprikkels, die deze voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt zelf, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger of zijn werkgever
  c. Cliënt: degene die door opdrachtgever wordt aangemerkt als object van de coaching of begeleiding.
  d. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.
  *
 4. Uitvoering van de opdracht
  Autismeprikkels zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Autismeprikkels heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
  Autismeprikkels kan slechts die werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen, waartoe opdracht is verstrekt door laatstgenoemde. Tenzij opdrachtgever hier vooraf toestemming voor heeft verleend.
  *
 5. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van Autismeprikkels ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeen gekomene uit te voeren.
  De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Autismeprikkels voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever of cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
  *
 6. Vertrouwelijkheid
  Autismeprikkels verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever, de cliënt of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
  Van voorgaande kan enkel worden afgeweken indien op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak Autismeprikkels gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.  Opdrachtgever kan in deze geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.
  *
 7. Prijzen en offertes
  Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  *
 8. Betalingsvoorwaarden
  Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeenkomen.
  Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
  Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
  *
 9. Annulering
  Wanneer een afspraak onverhoopt niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgemeld. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk. Indien door overmacht de gemaakte afspraak geen doorgang kan vinden, dient opdrachtgever dit telefonisch te melden. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken, waarop opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  In alle andere gevallen wordt de gereserveerde tijd 100% in rekening gebracht.
  *
 10. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten
  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. In dit geval worden ook geen kosten in rekening gebracht.
  *
 11. Overig
  a. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen beide partijen.
  b. Autismeprikkels stelt geen diagnoses.
  c. De coaching door Autismeprikkels gaat uit van cliënten met een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Eigen kennis wordt aangevuld met kennis van de coach waardoor cliënt bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen.
  d. De coaching van  door autismeprikkels is geen therapie of begeleidingsvorm  die erop gericht is mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.
  *Opgesteld: februari 2016